Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2020

2. - 4. december 2020
na Prešovskej univerzite v Prešove

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie pripravujeme online verziu konferencie.

Máte záujem?

Pokyny pre autorov

Príspevok musí obsahovať (pozrite vzor nižšie):

  • názov v slovenskom (českom) jazyku (písmo 14 b. tučné),
  • názov v anglickom jazyku (písmo 14 b. tučné),
  • meno a priezvisko autora resp. autorov (písmo 12 b. normálne),
  • abstrakt v slovenskom (českom) jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • 4 kľúčové slová v slovenskom (českom) jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • abstrakt v anglickom jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • 4 kľúčové slová v anglickom jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • zoznam bibliografických údajov (písmo 12 b. normálne),
  • kontaktné údaje autora resp. autorov (písmo 12 b. normálne).

Ďalšie formálne požiadavky:

formát súboru príspevku Microsoft Word (docx)
formát súboru prezentácie Microsoft PowerPoint (pptx)
veľkosť strany A4 (210x297 mm)
okraje strany 2,5 cm (vľavo, vpravo, hore, dole)
záhlavie a päta strany 1,25 cm
typ písma Times New Roman
veľkosť písma textu 12 b. normálne (nadpisy tučné)
zarovnanie textu do bloku
odsadenie odseku 6 b. pred a 0 b. za odsekom
riadkovanie jednoduché (1)
rozsah abstraktu 100 – 250 slov (max. 1000 znakov)
celkový rozsah príspevku 5 až 10 normostrán (9 000 až 18 000 znakov)
citačná norma ISO 690:2012 (odporúčame harvardský systém)
   Stiahnuť šablónu

Príspevky budú publikované v jazyku, v ktorom budú zaslané. Zaslaním príspevku autor prejavuje súhlas s jeho uverejnením v elektronickom zborníku z konferencie UNINFOS 2020 (vo forme pdf) umiestnenom v Digitálnej knižnici PU na webe Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (www.pulib.sk).

Výslovný nesúhlas s uverejnením príspevku v elektronickom zborníku z konferencie je potrebné uviesť prostredníctvom e-mailu súčasne so zaslaním príspevku.

Autor(i) príspevku zodpovedá za obsahovú a jazykovú stránku príspevku a prípadné nároky tretích osôb, ktoré vzniknú jeho publikovaním, t. j. preberá plnú zodpovednosť za jeho zverejnenie.

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky na obsah, formát súboru a na citovanie.

Príspevky nahrajte najneskôr do 15.11.2020 podľa inštrukcii zaslaných e-mailom.

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolský areál
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom alebo autobusom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Základné a ekonomicky veľmi výhodné ubytovanie ponúkame
v hosťovských izbách Študentského domova.
Viac informácií TU.

Stravovanie

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené v priestoroch jedálne Študentského domova PU.
Viac informácií TU.